Groep 4

Uw kind zit nu in groep 4, de middenbouw! Wat doen we eigenlijk allemaal in groep 4?

In groep 4 hebben we 5 kernvakken: Lezen, taal, rekenen, spelling en schrijven. Voor rekenen, taal en spelling gebruiken we Snappet, elk kind werkt op zijn “eigen” chromebook. Hierdoor kunnen alle kinderen op hun eigen niveau werken (adaptief). De kinderen kunnen ook thuis inloggen en werken in hun werkpakket. Na de kerstvakantie beginnen we met begrijpend lezen. Een kind kan pas begrijpend lezen als het technisch leesniveau voldoende is.

lesstof

De lesstof in groep 4 bouwt voort op wat we geleerd hebben in groep 3 en bereidt de kinderen voor op de lesstof in groep 5. Zo ontstaat er een doorgaande leerlijn. De kinderen hebben in groep 3 leren schrijven in blokletters, in groep 4 leren we schrijfletters, dus vanaf groep 4 schrijven we met lusletters.

Daarnaast hebben we 2 keer in de week gym, een uur per week beeldende vorming. Binnen vreedzame school besteden we aandacht aan de sociale vorming. Om de week krijgen de kinderen muziekles van onze muziekjuf. Ook hebben we af en toe uitstapjes: museumbezoek, Artis en natuurlijk schoolreisje. Jaarlijks hebben we een schoolbreed project waarin ook andere talenten van kinderen worden ontdekt.

Huiswerkopdrachten

Soms adviseert de leerkracht ouders om thuis met hun kind te oefenen met taal en/of rekenen. U kunt bijvoorbeeld spelenderwijs bezig met klokkijken, geldrekenen en de tafels. Daarnaast stimuleren we ouders thuis veel (voor) te lezen. We beginnen ook met kleine huiswerkopdrachten.

Wat leren we veel hier! Met heel veel plezier!