Missie van het IKC

Verbinding

Wij verbinden ouders, kinderen en medewerkers met elkaar en de maatschappij om hen heen. Ieder mens heeft anderen nodig in het leven. Voor vriendschap, plezier maar ook om samen méér te bereiken dan je alleen kan. Tijdens coöperatieve werkvormen, burgerschap en vieringen maken we deze verbinding expliciet en leren wij kinderen de meerwaarde van verbonden zijn.

Zelfbewustzijn

Sociaal competente kinderen hebben respect voor zichzelf en anderen. Zij hebben zelfkennis en inlevend vermogen. Kinderen die zelfvertrouwen en een reëel zelfbeeld hebben en zich verantwoordelijk voelen voor het eigen handelen groeien door tot burgers die constructief met anderen kunnen én willen samenwerken. Wij zijn een Vreedzaam IKC in een Vreedzame Wijk. Talentontwikkeling

Naast de cognitieve ontwikkeling zetten we in op de talenten van kinderen op het gebied van Kunst en Cultuur, Zorg en Welzijn, Communicatie, Techniek en Technologie, Sport, Wetenschap en Ondernemerschap. Kijkend naar het vervolgonderwijs krijgt ieder kind een advies dat past en waar het trots op mag zijn! Alle partners van het IKC brengen hun expertise in en de ouders maken dit geheel compleet. We kijken samen naar wat leerlingen nodig hebben om te excelleren.

Visie

Onze visie geeft aan hoe wij als begeleiders, kinderen en ouders met elkaar omgaan en hoe de hierboven beschreven waarden concreet invulling krijgen. Wij maken duidelijke pedagogische en onderwijskundige keuzes die te herleiden zijn naar de drie basisbehoeftes van kinderen:

  • Kinderen willen competent zijn, iets kunnen en waardevol bijdragen aan de maatschappij.
  • Kinderen willen relaties kunnen aangaan met anderen, een onderdeel zijn van een groep.
  • Kinderen willen autonoom zijn, met vrijheid om keuzes te maken en initiatieven te nemen.

Concretisering van deze drie basisbehoeftes

Het IKC werkt zo adaptief als mogelijk omdat wij rekening willen houden met verschillen tussen kinderen. Deze verschillen kunnen betrekking hebben op het niveau van aanbod, de wijze van verwerking, de mate van zelfstandigheid of de hoeveelheid van ondersteuning door de leerkracht. Leerlingen werken op een niveau dat hen succes laat ervaren waardoor hun competentiegevoel, Schoolgids Basisschool de Vijf Sterren- schooljaar 2020-2021 Pagina 10 eigenwaarde en zelfvertrouwen groeit. Binnen deze werkwijze wordt van kinderen een steeds actievere rol verwacht. Zij krijgen meer en meer verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Leerlingen zijn mede-eigenaar van hun leerproces wat bijdraagt aan gevoel van autonomie. Dit gevoel van autonomie wordt ook versterkt doordat wij onze kinderen betrekken bij belangrijke zaken in hun directe leef- en leeromgeving. Zo worden zij in de gelegenheid gesteld om gezamenlijk klassenregels op te stellen, hun stem en mening te (laten) vertegenwoordigen in de leerlingenraad en via bijeenkomsten van de Vreedzame Wijk invloed uit te oefenen op de omgeving van de school.

Door bewust ruimte, invloed en aandacht voor omgangsvormen binnen de school en wijk centraal te stellen ontstaat er ruimte voor kinderen om zelf relaties met anderen vorm te geven. Kinderen hebben invloed op de manier waarop er met ze wordt omgegaan en trainen dit ook door de inzet van verschillende coöperatieve werkvormen. Tijdens culturele activiteiten, uitstapjes, burgerschap activiteiten maken we kinderen bewust van hun eigen invloed en mogelijkheden als het gaat om verbinding met anderen en bij maatschappelijke ontwikkelingen in hun buurt.