Missie en visie

Missie van het IKC

Binnen ons Integraal Kind Centrum (IKC) stimuleren wij samenwerking, ontmoeting en zoeken actief de verbinding met onze IKC-partners. Wij verbinden ouders, kinderen en medewerkers met elkaar en de maatschappij om hen heen. Door deze samenwerking sluiten opvang, onderwijs en opvoeding naadloos op elkaar aan waardoor een krachtige leer- en leefomgeving ontstaat. Het gehele IKC werkt en leeft volgens de uitgangspunten van de Vreedzame School. Er zijn duidelijke omgangsvormen waarin we rekening houden met elkaar en respect hebben voor anderen.

 Visie van het IKC

Onze visie geeft aan hoe wij als begeleiders, kinderen en ouders met elkaar omgaan en hoe de hierboven beschreven waarden concreet invulling krijgen. Wij maken duidelijke pedagogische en onderwijskundige keuzes die te herleiden zijn naar de drie basisbehoeftes van kinderen en wij hanteren als vertrekpunt voor zelfontplooiing, verbinding en eigenaarschap:

  • Kinderen willen competent zijn, iets kunnen en waardevol bijdragen aan de maatschappij.
  • Kinderen willen relaties kunnen aangaan met anderen, een onderdeel zijn van een groep.
  • Kinderen willen autonoom zijn, met vrijheid om keuzes te maken en initiatieven te nemen.